ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Euro Technologies. Onder wij/ons wordt verstaan Euro Technologies, gevestigd en kantoorhoudende te Culemborg aan de Marsstraat 22.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genoemd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

Aanbiedingen

 

 • Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

 

 • Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op internetsites en gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Overeenkomsten

 

 • Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze vertegenwoordingsbevoegde personen. Deze staan vermeld in het Handelsregister.

 • Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 • Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te doen halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.

 

 • Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Prijzen

 • Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in euro´s af magazijn, exclusief BTW, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage / installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

 • De prijzen gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.


Afname
De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens de wederpartij.

Aansprakelijkheid

 • Euro Technologies aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 

 • De totale aansprakelijkheid van Euro Technologies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

 

 • Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 1. de redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Euro Technologies aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
 2. Aansprakelijkheid van Euro Technologies voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Zo is Euro Technologies onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
 4. Buiten de genoemde gevallen rust op Euro Technologies geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeachte de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 5. De aansprakelijkheid van Euro Technologies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Euro Technologies onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Euro Technologies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Euro Technologies in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Euro Technologies meldt.
 7. De wederpartij vrijwaart Euro Technologies voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit voor Euro Technologies geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens en indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Euro Technologies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe dan ook, onverminderd het recht van Euro Technologies alsnog na te komen hetgeen door wederpartij is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaald in voorgaand artikel.

Garantie en reparatie

 

 • Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voorzover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de wederpartij te worden aangetoond, zonodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.

 • De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

 • Indien de wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed worden aangeboden. Wij hebben het recht een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de wederpartij te retourneren, indien voor ondeugdelijke verpakking schade is geleden.

 • Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een mondelinge of schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen .

  Betalingen
 • De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

 • Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.
 • Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 • De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door wederpartij faillissement, surséance van betaling of onder-curatele-stelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 • Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
 • Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van EURO 50,-- exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. E.e.a. onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 • Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 • Wij zullen de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze vorderingen van aan ons gelieerde dochter of zustervennootschappen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de wederpartij of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien :

   1. De wederpartij enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt ;
   2. De wederpartij dan wel aan een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert ;
   3. Op een gedeelte dan wel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd ;
   4. De wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt ;

   5. De wederpartij is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld dan wel door de wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel de wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt ;
   6. De wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en de wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.


   Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan. Reclame Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Ingeval van een reclame geeft dit wederpartij niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan. Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt. Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons aan ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EURO 500,- verbeurt voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken. Intellectuele eigendom Indien op de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht, of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. Geheimhouding Wij zullen zodanige maatregelen nemen dat alle door wederpartij aan ons ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door wederpartij aan ons verstrekte opdracht. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij niet aan derden kenbaar maken. Wij zullen redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen. Indien wij ons verbinden om gegevens die wederpartij aan ons verstrekt met behulp van onze eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij er voor in dat de documentatie, welke wij aan wederpartij zullen verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan ons ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt. Annulering Het verzoek tot annulering door de wederpartij dient schriftelijk aan ons te geschieden. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd. Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien uitvoering van een opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt de contractssom, bepaald op basis van de door ET Computers BV opgegeven indicatiebedragen en bij gebreke daarvan op basis van inschatting van de op basis van nacalculatie te berekenen bedragen.. Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de wederpartij te worden betaald. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voorzover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname. Medewerking wederpartij Wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten. De wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar wij onze werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dienen te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden. Alle door ons te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van wederpartij. Wijzigingen Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-) specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties. Duurovereenkomsten Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging door de wederpartij kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling aan ons en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling. Overmacht Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden, Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van onze toeleveranciers. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken. Levering, montage en installatie De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, waaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden. Risico Bij levering franco, waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij. Toepasselijk recht Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, os uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle transacties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen. Geschillen Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde ´s-Gravenhage, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.